Bộ tính toán lưu lượng Flos Korea

Flos có nhiều bộ hiển thị, điều khiển, tính toán lưu lượng khác nhau:

  • Bộ tính toán lưu lượng tổng
  • Bộ tính toán lưu lượng gas
  • Bộ tính toán lưu lượng hơi
  • Bộ tính BTU
  • Bộ tính lưu lượng chống cháy nổ.

 

Danh mục: