GF U1000 lưu lương dạng siêu âm

Cảm biến lưu lượng dạng siêu âm, kẹp bên ngoài đường ống.