Bảng giá tham khảo thiết bị đo WTW

WTW là nhà cung cấp thiết bị phân tích online,

Thiết bị đo pH WTW

Thiết bị đo COD, TSS

Thiết bị đo lưu lượng

Cam Bien Do Wtw

Bản giá tham khảo của WTW,

Code number Supplier Description Price EURO
104100 WTW SenTix®ML 70 196.00
104150 WTW SenTix®ML ORP 170.00
104151 WTW TFK 5000 114.00
108150 WTW AK-S7/1 30.00
108152 WTW AK-CL 51.00
108153 WTW AK-Cl 298 20.00
108154 WTW AK-USB 298 95.00
190026 WTW MLU-2210 741.00
190051 WTW MLU-2215 741.00
201150 WTW D-CL 207.00
201187 WTW FCML 412 N 1138.00
201188 WTW FCML 412 N-S 1138.00
201192 WTW TCML N 1138.00
201193 WTW TCML N-S 1138.00
201931 WTW Oxi ML 41 567.00
202300 WTW ZBK-Oxi ML 41 131.00
205245 WTW ZBK-TCML N 140.00
205246 WTW ZBK-FCML 412 N 131.00
205247 WTW ZBK-FCML 412 131.00
205248 WTW ZBK-FCML 68 131.00
205249 WTW ZBK-TCML 140.00
290051 WTW MLU-2260 445.00
291234 WTW Oxi 298 Pt1000 901.00
301150 WTW LR ML 250.00
390026 WTW MLU-2220 445.00
391234 WTW LF 298 Pt1000 942.00
401993 WTW D 220 285.00
401995 WTW D 222/3 327.00
480200 WTW MULTILINE 1000-230VAC 2739.00
480201 WTW MULTILINE 1000-115VAC 2739.00
480265 WTW DFL-G1/4 150.00
600020 WTW TURB 2000 1899.00
600025 WTW TURB 2020 2939.00
600026 WTW Turb PLUS 2020 3171.00
600030 WTW TURB 2100 1959.00
600032 WTW TURB 2110 Set 2343.00
600033 WTW TURB 2110 2006.00
600035 WTW TURB 2120 3063.00
600036 WTW Turb PLUS 2120 3304.00
600037 WTW Turb PLUS 2120 Set 3406.00
600041 WTW BC-Turb/DW 943.00
600046 WTW FTC 3-Turb/DW 89.00
600047 WTW FTC US-Turb/DW 359.00
600048 WTW DP-Turb/DW 59.00
600049 WTW Tub Kit-Turb/DW 268.00
600050 WTW DF-Turb/DW 231.00
600052 WTW Kal Kit Turb / DW 257.00
600054 WTW Kal Kit Turb PLUS 2000 257.00
600056 WTW Kal Kit Turb 2110/DW 257.00
600060 WTW A-Set-DW 71.00
600062 WTW ADA-DW 1 64.00
600064 WTW ADA-DW 2 33.00
600066 WTW PU-TUB 28.00
801254 WTW Cl 298 Pt1000 901.00
801260 WTW Cl 298/P – 230 VAC 1865.00
801261 WTW Cl 298/P Flow – 230 VAC 1936.00
860151 WTW Chlorine 3017M 3857.00
860160 WTW CLDF-Kit 30 53.00
860165 WTW CLDT-Kit 30 53.00
860170 WTW CLDF-Kit 360 628.00
860175 WTW CLDT-Kit 360 628.00
860180 WTW TECL-Kit 174.00
860181 WTW RT-Kit 102.00
860185 WTW FTCL-Kit 46.00
860186 WTW FC-Kit 33.00
860187 WTW RC-Kit 51.00
860188 WTW SID-Kit 179.00
860191 WTW Z-Kal-Kit – 115 VAC 208.00
8F-00012 WTW DW Panel MultiLine 1000 8947.00
8F-00014 WTW DW Panel MultiLine 1000 9069.00
8F-00031 WTW DW Panel MultiLine 1000 7918.00
8F-00032 WTW DW Panel MultiLine 1000 8947.00
8F-00034 WTW DW Panel MultiLine 1000 9069.00
8F-00102 WTW DW Panel MultiLine 1000 7898.00
8F-00104 WTW DW Panel MultiLine 1000 8019.00
8F-00110 WTW DW Panel MultiLine 1000 6631.00
8F-00112 WTW DW Panel MultiLine 1000 9538.00
8F-00114 WTW DW Panel MultiLine 1000 9659.00
8F-00130 WTW DW Panel MultiLine 1000 6631.00
8F-00132 WTW DW Panel MultiLine 1000 9538.00
8F-00134 WTW DW Panel MultiLine 1000 9659.00
8F-01002 WTW DW Panel MultiLine 1000 7921.00
8F-01004 WTW DW Panel MultiLine 1000 8043.00
8F-01010 WTW DW Panel MultiLine 1000 6656.00
8F-01012 WTW DW Panel MultiLine 1000 9562.00
8F-01014 WTW DW Panel MultiLine 1000 9683.00
8F-01030 WTW DW Panel MultiLine 1000 6656.00
8F-01032 WTW DW Panel MultiLine 1000 9562.00
8F-01034 WTW DW Panel MultiLine 1000 9683.00
8F-01100 WTW DW Panel MultiLine 1000 5606.00
8F-01102 WTW DW Panel MultiLine 1000 8512.00
8F-01104 WTW DW Panel MultiLine 1000 8633.00
8F-01110 WTW DW Panel MultiLine 1000 7246.00
8F-01112 WTW DW Panel MultiLine 1000 10152.00
8F-01114 WTW DW Panel MultiLine 1000 10273.00
8F-01130 WTW DW Panel MultiLine 1000 7246.00
8F-01132 WTW DW Panel MultiLine 1000 10152.00
8F-01134 WTW DW Panel MultiLine 1000 10273.00
8F-10002 WTW DW Panel MultiLine 1000 7944.00
8F-10004 WTW DW Panel MultiLine 1000 8064.00
8F-10010 WTW DW Panel MultiLine 1000 6677.00
8F-10012 WTW DW Panel MultiLine 1000 9583.00
8F-10014 WTW DW Panel MultiLine 1000 9704.00
8F-10030 WTW DW Panel MultiLine 1000 6677.00
8F-10032 WTW DW Panel MultiLine 1000 9583.00
8F-10034 WTW DW Panel MultiLine 1000 9704.00
8F-10100 WTW DW Panel MultiLine 1000 5628.00
8F-10102 WTW DW Panel MultiLine 1000 8534.00
8F-10104 WTW DW Panel MultiLine 1000 8655.00
8F-10110 WTW DW Panel MultiLine 1000 7268.00
8F-10112 WTW DW Panel MultiLine 1000 10174.00
8F-10114 WTW DW Panel MultiLine 1000 10295.00
8F-10130 WTW DW Panel MultiLine 1000 7268.00
8F-10132 WTW DW Panel MultiLine 1000 10174.00
8F-10134 WTW DW Panel MultiLine 1000 10295.00
8F-11000 WTW DW Panel MultiLine 1000 5652.00
8F-11002 WTW DW Panel MultiLine 1000 8559.00
8F-11004 WTW DW Panel MultiLine 1000 8679.00
8F-11010 WTW DW Panel MultiLine 1000 7292.00
8F-11012 WTW DW Panel MultiLine 1000 10199.00
8F-11014 WTW DW Panel MultiLine 1000 10319.00
8F-11030 WTW DW Panel MultiLine 1000 7292.00
8F-11032 WTW DW Panel MultiLine 1000 10199.00
8F-11034 WTW DW Panel MultiLine 1000 10319.00
8F-11100 WTW DW Panel MultiLine 1000 6243.00
8F-11102 WTW DW Panel MultiLine 1000 9149.00
8F-11104 WTW DW Panel MultiLine 1000 9271.00
8F-11110 WTW DW Panel MultiLine 1000 7883.00
8F-11112 WTW DW Panel MultiLine 1000 10790.00
8F-11114 WTW DW Panel MultiLine 1000 10910.00
8F-11130 WTW DW Panel MultiLine 1000 7883.00
8F-11132 WTW DW Panel MultiLine 1000 10790.00
8F-11134 WTW DW Panel MultiLine 1000 10910.00
8T-00012 WTW DW Panel MultiLine 1000 8283.00
8T-00014 WTW DW Panel MultiLine 1000 8406.00
8T-00032 WTW DW Panel MultiLine 1000 8283.00
8T-00034 WTW DW Panel MultiLine 1000 8406.00
8T-00102 WTW DW Panel MultiLine 1000 7235.00
8T-00104 WTW DW Panel MultiLine 1000 7356.00
8T-00110 WTW DW Panel MultiLine 1000 5968.00
8T-00112 WTW DW Panel MultiLine 1000 8874.00
8T-00114 WTW DW Panel MultiLine 1000 8994.00
8T-00130 WTW DW Panel MultiLine 1000 5968.00
8T-00132 WTW DW Panel MultiLine 1000 8874.00
8T-00134 WTW DW Panel MultiLine 1000 8994.00
8T-01002 WTW DW Panel MultiLine 1000 7258.00
8T-01004 WTW DW Panel MultiLine 1000 7379.00
8T-01010 WTW DW Panel MultiLine 1000 5991.00
8T-01012 WTW DW Panel MultiLine 1000 8899.00
8T-01014 WTW DW Panel MultiLine 1000 9019.00
8T-01030 WTW DW Panel MultiLine 1000 5991.00
8T-01032 WTW DW Panel MultiLine 1000 8899.00
8T-01034 WTW DW Panel MultiLine 1000 9019.00
8T-01100 WTW DW Panel MultiLine 1000 4942.00
8T-01102 WTW DW Panel MultiLine 1000 7850.00
8T-01104 WTW DW Panel MultiLine 1000 7970.00
8T-01110 WTW DW Panel MultiLine 1000 6583.00
8T-01112 WTW DW Panel MultiLine 1000 9490.00
8T-01114 WTW DW Panel MultiLine 1000 9610.00
8T-01130 WTW DW Panel MultiLine 1000 6583.00
8T-01132 WTW DW Panel MultiLine 1000 9490.00
8T-01134 WTW DW Panel MultiLine 1000 9610.00
8T-10002 WTW DW Panel MultiLine 1000 7280.00
8T-10004 WTW DW Panel MultiLine 1000 7401.00
8T-10010 WTW DW Panel MultiLine 1000 6014.00
8T-10012 WTW DW Panel MultiLine 1000 8921.00
8T-10014 WTW DW Panel MultiLine 1000 9042.00
8T-10030 WTW DW Panel MultiLine 1000 6014.00
8T-10032 WTW DW Panel MultiLine 1000 8921.00
8T-10034 WTW DW Panel MultiLine 1000 9042.00
8T-10100 WTW DW Panel MultiLine 1000 4964.00
8T-10102 WTW DW Panel MultiLine 1000 7871.00
8T-10104 WTW DW Panel MultiLine 1000 7992.00
8T-10110 WTW DW Panel MultiLine 1000 6605.00
8T-10112 WTW DW Panel MultiLine 1000 9511.00
8T-10114 WTW DW Panel MultiLine 1000 9632.00
8T-10130 WTW DW Panel MultiLine 1000 6605.00
8T-10132 WTW DW Panel MultiLine 1000 9511.00
8T-10134 WTW DW Panel MultiLine 1000 9632.00
8T-11000 WTW DW Panel MultiLine 1000 4989.00
8T-11002 WTW DW Panel MultiLine 1000 7896.00
8T-11004 WTW DW Panel MultiLine 1000 8017.00
8T-11010 WTW DW Panel MultiLine 1000 6629.00
8T-11012 WTW DW Panel MultiLine 1000 9535.00
8T-11014 WTW DW Panel MultiLine 1000 9656.00
8T-11030 WTW DW Panel MultiLine 1000 6629.00
8T-11032 WTW DW Panel MultiLine 1000 9535.00
8T-11034 WTW DW Panel MultiLine 1000 9656.00
8T-11100 WTW DW Panel MultiLine 1000 5580.00
8T-11102 WTW DW Panel MultiLine 1000 8486.00
8T-11104 WTW DW Panel MultiLine 1000 8608.00
8T-11110 WTW DW Panel MultiLine 1000 7220.00
8T-11112 WTW DW Panel MultiLine 1000 10126.00
8T-11114 WTW DW Panel MultiLine 1000 10247.00
8T-11130 WTW DW Panel MultiLine 1000 7220.00
8T-11132 WTW DW Panel MultiLine 1000 10126.00
8T-11134 WTW DW Panel MultiLine 1000 10247.00
904000 WTW PR-DN10 196.00
904005 WTW DO-DN10 248.00
904010 WTW Cal/C 27.00
102269 WTW TFK 150/E 466.00
102274 WTW TFK 150 343.00
102280 WTW TFK 325 162.00
103630 WTW SenTix® 20 104.00
103631 WTW SenTix® 21 132.00
103632 WTW SenTix® 21-3 169.00
103633 WTW SenTix® 22 132.00
103635 WTW SenTix® 41 207.00
103636 WTW SenTix® 41-3 246.00
103637 WTW SenTix® 42 209.00
103639 WTW SenTix® 60 148.00
103640 WTW SenTix® 61 153.00
103641 WTW SenTix® 62 153.00
103642 WTW SenTix® 81 235.00
103643 WTW SenTix® 82 238.00
103644 WTW SenTix® H 241.00
103645 WTW SenTix® Sp 298.00
103646 WTW SenTix® Sur 248.00
103647 WTW SenTix® Mic 276.00
103648 WTW SenTix® ORP 209.00
103650 WTW SenTix® HW 246.00
103651 WTW SenTix® 51 223.00
103652 WTW SenTix® 52 223.00
103660 WTW SenTix® Mic-D 305.00
103661 WTW SenTix® Mic-B 305.00
103664 WTW SenTix® Ag 232.00
103665 WTW SenTix® Au 424.00
103666 WTW SenTix® PtR 286.00
103695 WTW SenTix® 91 370.00
103710 WTW TA-SensoLyt SEA 325.00
103711 WTW TA-SensoLyt PtA 402.00
103730 WTW SenTix® Sp-DIN 320.00
103731 WTW SenTix® HWD 346.00
103732 WTW SenTix® RJD 265.00
103740 WTW SenTix® 940 238.00
103741 WTW SenTix® 940 -3 263.00
103743 WTW SenTix® 945 278.00
103748 WTW SensoLyt® 900-P 488.00
103749 WTW SensoLyt® ORP 900-P 540.00
103750 WTW SenTix® 950 262.00
103751 WTW SenTix® Micro 900 461.00
103752 WTW SenTix® Sp-T 900 335.00
103753 WTW SenTix® HW-T 900 289.00
103760 WTW SenTix® 940-P 238.00
103761 WTW SenTix® 950-P 262.00
103762 WTW SenTix® 980-P 263.00
103763 WTW SenTix® ORP-T 900-P 241.00
103764 WTW SenTix® 945-P 278.00
103765 WTW SenTix® Micro 900-P 461.00
103766 WTW SenTix® SP-T 900-P 335.00
103767 WTW SenTix® HW-T 900-P 289.00
103780 WTW SenTix® 980 263.00
103791 WTW SenTix® ORP-T 900 241.00
106395 WTW NH 500/2 1063.00
106575 WTW ELY/BR/503 134.00
106576 WTW ELY/BR/503/N 134.00
106577 WTW ELY/BR/503/K 134.00
106580 WTW ISA/K 134.00
106649 WTW Na 800/S7 568.00
106651 WTW Ag/S 800 DIN 1243.00
106653 WTW Br 800 DIN 1222.00
106655 WTW Ca 800 DIN 1232.00
106656 WTW CA 800/AT 488.00
106661 WTW Cl 800 DIN 1186.00
106663 WTW CN 800 DIN 1186.00
106665 WTW Cu 800 DIN 1479.00
106666 WTW F 800 BNC 1186.00
106667 WTW F 800 DIN 1186.00
106671 WTW K 800 DIN 1232.00
106672 WTW K 800/AT 488.00
106675 WTW NO 800 DIN 1232.00
106676 WTW NO 800/AT 488.00
108060 WTW D 530 419.00
108062 WTW MG/pH 68.00
108064 WTW MB 50 12.00
108065 WTW pH-Cap 6.00
108110 WTW AS/DIN 48.00
108112 WTW AS/DIN – 3 67.00
108114 WTW AS/BNC 48.00
108130 WTW ADA S7/IDS 235.00
108131 WTW ADA 94pH/IDS DIN 281.00
108132 WTW ADA 94pH/IDS BNC 281.00
108141 WTW IDS WLM-S 176.00
108142 WTW IDS WLM-M 143.00
108143 WTW WLM Charger 119.00
108144 WTW IDS WLM Kit 351.00
108509 WTW ADA-DIN-BNC 69.00
108698 WTW TEP  2 75.00
108700 WTW TEP  4 45.00
108701 WTW TEP 4/10 473.00
108702 WTW TEP  7 45.00
108703 WTW TEP 10 Trace 45.00
108706 WTW STP  4 14.00
108708 WTW STP  7 14.00
108722 WTW STP 10 TRACE 14.00
108725 WTW TEP 7/10 473.00
108727 WTW TEP 10 Trace/10 473.00
108728 WTW TEP 4/25 1089.00
108729 WTW TEP 7/25 1089.00
108731 WTW TEP 10 Trace/25 1089.00
108800 WTW TPL  4 16.00
108801 WTW TPL 4/10 179.00
108802 WTW TPL  7 16.00
108803 WTW TPL 7/10 179.00
108805 WTW TPL 10 Trace 16.00
108809 WTW TPL 10 Trace/10 179.00
108811 WTW TPL 4/25 441.00
108812 WTW TPL 7/25 441.00
108814 WTW TPL 10 Trace/25 441.00
108824 WTW SORT/TPL/TRACE 87.00
108825 WTW SORT/TPL/G/TRACE 78.00
108826 WTW SORT/TEP/TRACE 173.00
108827 WTW SORT/TEP/G/TRACE 162.00
109000 WTW PL 2 30.00
109020 WTW STAPL-4/7/9 192.00
109110 WTW PL 4 28.00
109120 WTW PL 7 28.00
109130 WTW PL 9 28.00
109316 WTW EH/70 SW 166.00
109400 WTW PL 12 31.00
109415 WTW SORT/K 107.00
109648 WTW PEP/pH (3x250ml) 77.00
109705 WTW KCl-250 25.00
109706 WTW KCl-50 10.00
109735 WTW ELY/ORP/Ag 41.00
109740 WTW RH 28 40.00
109809 WTW STH 650 230.00
109813 WTW STH 9400 242.00
109818 WTW TFK 325/HC 177.00
109821 WTW HC 325 90.00
109823 WTW TFK 325/HC-3 190.00
109830 WTW QSC Kit 30.00
120120 WTW ES/ Br 143.00
120140 WTW ES/ CL 143.00
120160 WTW ES/ F 143.00
120190 WTW ES/ Cu 143.00
120200 WTW ES/ Ca 143.00
120210 WTW ES/ K 143.00
120220 WTW ES/ NO3 143.00
120222 WTW ES/Na 143.00
120240 WTW ES/NH4 143.00
140100 WTW TISAB 293.00
140110 WTW ISA/FK 134.00
140120 WTW ISA/Ca 134.00
140140 WTW ISA/Ag/Fl 293.00
150120 WTW TISAB/NO3 293.00
150125 WTW ISA/Na 108.00
150130 WTW MZ/NH3/CN 130.00
180100 WTW ZBK/NH3/2 476.00
180130 WTW S/ FK 67.00
1AA110 WTW inoLab® pH 7110 647.00
1AA112 WTW inoLab®  pH 7110 SET 2 836.00
1AA114 WTW inoLab® pH 7110 SET 4 860.00
1AA120 WTW inoLab® pH 7110 BNC 648.00
1AA310 WTW inoLab® pH 7310 917.00
1AA310P WTW inoLab® pH 7310P 1330.00
1AA312 WTW inoLab® pH 7310 SET 2 1107.00
1AA314 WTW inoLab® pH 7310 SET 4 1130.00
1AA320 WTW inoLab® pH 7310 BNC 917.00
1AA320P WTW inoLab® pH 7310P BNC 1330.00
1BA300 WTW inoLab® Oxi 7310 1493.00
1BA300P WTW inoLab® Oxi 7310P 1999.00
1BA301 WTW inoLab® Oxi 7310 SET 1 2113.00
1BA304 WTW inoLab® Oxi 7310 SET 4 2279.00
1CA100 WTW inoLab® Cond 7110 933.00
1CA101 WTW inoLab® Cond 7110 SET 1 1272.00
1CA300 WTW inoLab® Cond 7310 1170.00
1CA300P WTW inoLab® Cond 7310P 1623.00
1CA301 WTW inoLab® Cond 7310 SET 1 1584.00
1FD350 WTW inoLab® Multi 9310 IDS 1146.00
1FD350P WTW inoLab® Multi 9310P 1605.00
1FD351 WTW inoLab® Multi 9310 SET 1 1396.00
1FD352 WTW inoLab® Multi 9310 SET 2 1424.00
1FD353 WTW inoLab® Multi 9310 SET 3 1650.00
1FD354 WTW inoLab® Multi 9310 SET 4 2025.00
1FD35C WTW inoLab® Multi 9310 SET C 1902.00
1FD560 WTW inoLab® Multi 9620 IDS 2011.00
1FD56C WTW inoLab® Multi 9620 SET C 2741.00
1FD570 WTW inoLab® Multi 9630 IDS 2742.00
1FD57K WTW inoLab® Multi 9630 SET K 4367.00
1FD680 WTW IDS Gate 1113.00
1GA330 WTW inoLab® pH/ION 7320 1879.00
1GA330P WTW inoLab® pH/ION 7320P 2325.00
1GA340 WTW inoLab® pH/ION 7320 BNC 1879.00
1GA340P WTW inoLab® pH/ION 7320P BNC 2325.00
1P21-1 WTW CR 2200 1034.00
1P22-1 WTW CR 3200 1483.00
1P23-1 WTW CR 4200 1863.00
201300 WTW FDO® 925 939.00
201301 WTW FDO® 925 -3 960.00
201306 WTW FDO® 925-P 957.00
201310 WTW SC-FDO® 925 183.00
201311 WTW FDO® Check 195.00
201312 WTW ADA FDO®/RZ 42.00
201313 WTW FN FDO® 45.00
201425 WTW StirrOx® G 1305.00
201533 WTW CellOx® 325 1000.00
201545 WTW CellOx® 325-3 1035.00
201546 WTW CellOx® 325-6 1070.00
201547 WTW CellOx® 325-10 1119.00
201548 WTW CellOx® 325-15 1209.00
201549 WTW CellOx® 325-20 1280.00
201570 WTW DurOx 325-3 753.00
201575 WTW SK-D 82.00
201578 WTW ZBK-D 288.00
201579 WTW OxiCal® -D 189.00
201580 WTW SK-325 131.00
202410 WTW ZBK  90/190 383.00
202706 WTW ZBK 325 283.00
202710 WTW ZBK ST 289.00
202725 WTW WP 90/3 167.00
202738 WTW WP3-ST 175.00
202740 WTW WP3-D 169.00
203680 WTW SF 300 34.00
203730 WTW D 201 497.00
203824 WTW RZ 300 167.00
205204 WTW RL-G 67.00
205210 WTW ELY/N 90.00
205217 WTW ELY/G 79.00
205348 WTW Sta-ST 68.00
205349 WTW OxiCal® -ST 198.00
205362 WTW OxiCal® -SL 195.00
205400 WTW OxiCal® -CX 195.00
205700 WTW KF 12 41.00
205710 WTW TS 19 225.00
205711 WTW FD 19/KA 115.00
205712 WTW FR 19 101.00
208140 WTW IS 6 885.00
208141 WTW IS 12 1391.00
208145 WTW IS 6-Var 1562.00
208260 WTW OxiTop®-i IS 6 2970.00
208262 WTW OxiTop®-i IS 12 5080.00
208264 WTW OxiTop®-i SET 2 706.00
208266 WTW OxiTop®-i SET 6 1990.00
208270 WTW OxiTop®-i G 367.00
208272 WTW OxiTop®-i B 367.00
208274 WTW OxiTop®-i 2 687.00
208276 WTW OxiTop®-i 6 1918.00
208278 WTW OxiTop®-i 12 3766.00
208386 WTW AK IS6/TS 606/2i 86.00
208432 WTW OxiTop® Box 3208.00
208433 WTW OxiTop® Box (115 VAC) 3272.00
208450 WTW TS 608/2-i 2125.00
208452 WTW TS 608-G/2-i 2401.00
208454 WTW TS608/4-i 2813.00
208456 WTW TS 608-G/4-i 3006.00
208458 WTW TS 1008-i 3494.00
209013 WTW Mark-6 52.00
209016 WTW OxiTop® AD/SK 123.00
209019 WTW MG 1,0 182.00
209020 WTW Dia/600 73.00
209022 WTW DV/MG 173.00
209023 WTW MG 2,5 209.00
209030 WTW MK  22/600 40.00
209040 WTW MK  43/600 40.00
209050 WTW MK  97/600 40.00
209060 WTW MK 164/600 40.00
209070 WTW MK 250/600 50.00
209080 WTW MK 365/600 58.00
209090 WTW MK 432/600 58.00
209100 WTW PF 600 9.00
209102 WTW PF45/250 16.00
209103 WTW PF45/500 22.00
209104 WTW PF45/1000 29.00
209106 WTW MF45/250 176.00
209107 WTW MF45/500 190.00
209108 WTW MF45/1000 201.00
209110 WTW MF45/250/E 155.00
209111 WTW MF45/500/E 173.00
209112 WTW MF45/1000/E 181.00
209120 WTW RST 600 9.00
209130 WTW REF 600 48.00
209140 WTW NHP 600 62.00
209142 WTW NKI 500 143.00
209172 WTW GK 600 L 11.00
209331 WTW NTH 600 44.00
209333 WTW OxiTop® PM 73.00
209334 WTW OxiTop® PT 195.00
209500 WTW VS 45 12.00
209501 WTW DI 45 7.00
209502 WTW VS 25 7.00
209503 WTW SEP 25 7.00
209504 WTW STH 25 13.00
209510 WTW MG 1,0 E 12.00
209512 WTW MG 2,5 E 23.00
209520 WTW DV/MG/KL 3.00
209521 WTW DV/MG/DI 10.00
209700 WTW OxiTop®-IDS 490.00
209701 WTW OxiTop®-IDS/B 525.00
209702 WTW OxiTop®-IDS 2 936.00
209704 WTW OxiTop®-IDS 6 2810.00
209711 WTW OxiTop®-IDS Set 6 3896.00
209713 WTW OxiTop®-IDS Set 12 6829.00
209714 WTW OxiTop®-IDS IS 6 3761.00
209716 WTW OxiTop®-IDS IS 12 6694.00
209721 WTW OxiTop®-IDS A6 5193.00
209723 WTW OxiTop®-IDS A12 8087.00
209725 WTW OxiTop®-IDS AN6 5830.00
209727 WTW OxiTop®-IDS AN12 9681.00
209729 WTW OxiTop®-IDS B6 3630.00
209731 WTW OxiTop®-IDS B6M 3845.00
209732 WTW OxiTop®-IDS B6M-2.5 4129.00
250013D WTW photoLab® S6 2395.00
250022D WTW photoLab® S6-A 2461.00
250024D WTW photoLab® S12 3110.00
250026D WTW photoLab® S12-A 3186.00
250040 WTW KK/S6-12 394.00
250049 WTW P 3002 727.00
250100 WTW TFK CR 294.00
250101 WTW AK CR/P 81.00
250102 WTW AK CR/PC 81.00
250113 WTW RP P 3001 11.00
250115 WTW RP 58 HQ 16.00
250203 WTW photoLab 7100 VIS 4640.00
250204 WTW photoLab 7600 UV-VIS 7480.00
250211 WTW LM spectral 6100 126.00
250212 WTW FC spectral 6/7 480.00
250213 WTW PL6-10 SIC 41.00
250214 WTW PL6-BREW 467.00
250215 WTW LM spectral 7100 113.00
250301 WTW CSB  09772  Hg-frei 100.00
250303 WTW CSB  14560 97.00
250304 WTW CSB  14690 97.00
250306 WTW CSB  09773  Hg-frei 100.00
250309 WTW CSB  14555 97.00
250313 WTW Pb  14833 108.00
250314 WTW Cd 14834 108.00
250329 WTW NH4 / NH3 14544 97.00
250331 WTW HCHO  14678 189.00
250341 WTW Cr  14552 114.00
250344 WTW CN  14561 134.00
250347 WTW NO3-N 14764 111.00
250349 WTW Fe  14549 99.00
250351 WTW CSB  14691 97.00
250353 WTW Cl  14730 93.00
250358 WTW Nges 114537 138.00
250359 WTW CSB114895 97.00
250361 WTW Fe  14896 120.00
250402 WTW H2O2  14731 137.00
250403 WTW O2  14694 137.00
250404 WTW RH/Ca 14683 114.00
250406 WTW HCHO  14500 100.00
250407 WTW K  14562 118.00
250408 WTW Cu  14553 102.00
250409 WTW Ni 114554 108.00
250410 WTW NO3-N 14542 122.00
250411 WTW NO3-N 14556 145.00
250412 WTW Phenol  14551 100.00
250413 WTW PO4-P 14546 103.00
250414 WTW SO4  14548 98.00
250415 WTW SO4  14564 98.00
250416 WTW SO3  14394 100.00
250417 WTW Zn  14566 109.00
250419 WTW Cl2  00595 72.00
250420 WTW Cl2  00597 79.00
250421 WTW NO3-N  09713 147.00
250422 WTW NO3-N  14942 135.00
250424 WTW NH4-N 14559 98.00
250425 WTW Al  14825 158.00
250426 WTW NH4 / NH3 14752 163.00
250427 WTW B  14839 248.00
250428 WTW Ca  14815 183.00
250433 WTW Cr  14758 155.00
250435 WTW Fe  14761/1 187.00
250436 WTW Au  14821 152.00
250438 WTW Si  14794 151.00
250439 WTW Fe 14761/2 96.00
250440 WTW NO2-N 14776/2 126.00
250441 WTW Cu  14767 190.00
250442 WTW Mn  14770 181.00
250443 WTW Ni  14785 148.00
250444 WTW NO3-N 14773 165.00
250445 WTW NO2-N 14776/1 186.00
250446 WTW PO4-P 14848 130.00
250447 WTW PO4-P 14842 130.00
250450 WTW S  14779 147.00
250451 WTW Zn  14832 229.00
250452 WTW Zn  06146 64.00
250460 WTW SL Al  19770 37.00
250461 WTW SL NH4  19812 38.00
250462 WTW SL Pb 119776 38.00
250463 WTW SL B  19500 38.00
250464 WTW SL Cd 19777 37.00
250465 WTW SL Ca  19778 37.00
250466 WTW SL Cl  119897 37.00
250467 WTW SL Cr  19779 38.00
250468 WTW SL CrO3  19780 37.00
250469 WTW SL Fe  19781 37.00
250470 WTW SL F 119814 38.00
250473 WTW SL Cu  19786 37.00
250474 WTW SL Mn  19789 37.00
250475 WTW SL Ni  119792 37.00
250476 WTW SL NO3  119811 39.00
250477 WTW SL NO2  19899 37.00
250478 WTW SL PO4  19898 37.00
250479 WTW SL Ag  119797 37.00
250480 WTW SL SO4  19813 37.00
250481 WTW SL Zn  119806 37.00
250482 WTW CombiCheck 10  14676 94.00
250483 WTW CombiCheck 20  14675 95.00
250486 WTW CombiCheck 50  14695 101.00
250487 WTW CombiCheck 60  14696 120.00
250488 WTW CombiCheck 70  14689 105.00
250489 WTW CombiCheck 80  14738 114.00
250490 WTW PhotoCheck  14693 300.00
250491 WTW Cl 114897 116.00
250492 WTW CN 109701 143.00
250493 WTW N2H4  09711 86.00
250494 WTW Nges  14763 131.00
250495 WTW NH4-N 14739 99.00
250496 WTW Crack-Set 10      14687 125.00
250497 WTW Crack-Set 20      14963 125.00
250498 WTW PipeCheck  14962 366.00
250499 WTW SL TOC 09017 100.00
250536 WTW LP 6/12 74.00
250544 WTW ETP/VAR 5000 534.00
250545 WTW KHP/Var 1000 447.00
250546 WTW KHP/Var 5000 434.00
250567 WTW PSP/Var 5 64.00
250570 WTW SPB 67.00
250579 WTW KS 2-12 Acryl 137.00
250600 WTW REK 20 138.00
250601 WTW REK 20 Quarz 184.00
250605 WTW REK 10 73.00
250606 WTW REK 10 Quarz 149.00
250607 WTW REC 10 PMMA 46.00
250614 WTW REK 50 118.00
250615 WTW REK 50 Quarz 280.00
250616 WTW REC 50/2 238.00
250621 WTW RK 14/25 79.00
250745 WTW AK 3000 74.00
251100 WTW pHotoFlex® pH 2167.00
251105 WTW pHotoFlex® STD 1771.00
251110 WTW pHotoFlex® Turb 2866.00
251200 WTW pHotoFlex® pH/SET 2800.00
251205 WTW pHotoFlex® STD/SET 2257.00
251210 WTW pHotoFlex® Turb/SET 3528.00
251300 WTW RB Flex/430 211.00
251301 WTW LS Flex/430 498.00
251302 WTW LK 28-Set 52.00
251304 WTW FC pHotoFlex/Turb 430 367.00
251306 WTW pHotoFlex® Check 413.00
251400 WTW Al-1 TP 160.00
251401 WTW Cl2-1 TP 26.00
251402 WTW Cl2-2 TP 26.00
251403 WTW Cu-1 TP 45.00
251404 WTW Fe-1 TP 35.00
251405 WTW Fe-2 TP 26.00
251406 WTW Mn-1 TP 63.00
251407 WTW Mo-1 TP 110.00
251408 WTW NH4-1 TP 185.00
251409 WTW NO2-1 TP 41.00
251410 WTW PO4-1 TP 38.00
251411 WTW Si-1 TP (LR) 61.00
251412 WTW Si-2 TP (HR) 78.00
251413 WTW SO4-1 TP 35.00
251414 WTW Cl2-3 TP 27.00
251415 WTW Cl2-4 TP 27.00
251416 WTW N2H4-1 TR 19.00
251417 WTW Mn-2 TP 64.00
251418 WTW Mo-2 TP 130.00
251420 WTW NO2-3 TP 46.00
251421 WTW DEHA-1 TP 120.00
251422 WTW Si-3 TP (HR) 98.00
251423 WTW SO4-2 TP 41.00
251987 WTW PO4-4 TC 114.00
251988 WTW PO4-3 TC 114.00
251989 WTW PO4-2 TC 83.00
251990 WTW COD1 TC (LR) 71.00
251991 WTW COD2 TC (MR) 71.00
251992 WTW COD3 TC (HR) 72.00
251993 WTW NO3-1 TC 76.00
251994 WTW NO2-2 TC (LR+HR) 73.00
251995 WTW Ntot1 TC (LR) 147.00
251996 WTW Ntot2 TC (HR) 154.00
251997 WTW NH4-2 TC (LR) 98.00
251998 WTW NH4-3 TC (HR) 89.00
252010 WTW Cl2 00598/1 190.00
252011 WTW Cl2 00598/2 68.00
252012 WTW Cl2 00599 67.00
252013 WTW Cl2 00602/1 88.00
252014 WTW Br2 00605 90.00
252016 WTW O3 00607/1 76.00
252017 WTW ClO2 00608 112.00
252018 WTW Nges 00613 133.00
252019 WTW NO3-N 00614 130.00
252020 WTW K 00615 151.00
252021 WTW PO4-P 00616 128.00
252022 WTW SO4 00617 112.00
252023 WTW AOX 00675 206.00
252024 WTW AOX 00677 400.00
252025 WTW AOX 00678 149.00
252026 WTW AOX 00680 99.00
252027 WTW NH4-N 00683 124.00
252028 WTW BSB 00687 111.00
252029 WTW BSB 00688 83.00
252030 WTW BSB 00718 117.00
252032 WTW BSB 14663 SRF 82.00
252033 WTW Crack-Set 10-C 14688 149.00
252034 WTW Pb 109717 126.00
252035 WTW Mn 00816 130.00
252036 WTW TOC 14878 291.00
252037 WTW TOC 14879 291.00
252038 WTW TOC 73500 114.00
252039 WTW GH/Ca 00961 108.00
252040 WTW Mo 00860 149.00
252041 WTW B 00826 159.00
252042 WTW Fe 00796 132.00
252043 WTW Mg 00815 129.00
252044 WTW Na 00885 145.00
252045 WTW PO4 00798 117.00
252046 WTW Si 00857 128.00
252047 WTW Ca 00858 146.00
252048 WTW F 114598 138.00
252049 WTW Zn 100861 130.00
252050 WTW pH 01744 101.00
252051 WTW Cd 01745 160.00
252053 WTW SO3 01746 184.00
252054 WTW O3 00607/2 231.00
252055 WTW CL2 00602/2 249.00
252057 WTW Monochloramin 01632 200.00
252058 WTW Phenol 00856 195.00
252061 WTW n-Ten 01787 153.00
252062 WTW c-Ten 01764 KT 153.00
252063 WTW As 01747 375.00
252066 WTW As Absorptionsrohr 73501 61.00
252067 WTW H2O2  18789 173.00
252068 WTW Al 00594 115.00
252069 WTW NO2 00609 98.00
252070 WTW C3/25 97.00
252071 WTW C4/25 97.00
252072 WTW A6/25 99.00
252073 WTW N2/25 111.00
252074 WTW N5/25 95.00
252075 WTW P6/25 111.00
252076 WTW P7/25 111.00
252077 WTW Cl2-1 00086 40.00
252078 WTW Cl2-2 00087 42.00
252079 WTW Cl2-3 00088 52.00
252080 WTW Cl2 00089 Acc. 66.00
252081 WTW NH4 /  NH3 14752/2 128.00
252082 WTW Cl 14897/2 191.00
252083 WTW F 14598/2 251.00
252084 WTW Mn 14770/2 133.00
252085 WTW NO3-N 09713/2 RT 296.00
252086 WTW PO4-P 14848/2 103.00
252087 WTW S/A Cap.pH4.3/CO2 01758 194.00
252089 WTW DEHA-Ox 19251 208.00
252091 WTW Cyanuric 19253 90.00
252092 WTW CSB 01796 102.00
252093 WTW CSB 01797 102.00
252094 WTW F 00809 98.00
252095 WTW Vol.Organic Acid 01809 205.00
252096 WTW Vol.Organic Acid 01749 149.00
252097 WTW Mn 01846 209.00
252102 WTW a-Ten 02552 139.00
252450 WTW SL COD 100 33.00
252451 WTW SL COD 400 33.00
252471 WTW SL K 70230 37.00
252472 WTW SL Si 70236 37.00
252501 WTW Combicheck 90 18700 103.00
252502 WTW Combicheck 100 18701 103.00
2A0001 WTW KS ProfiLine pH 198.00
2AA110 WTW pH 3110 510.00
2AA112 WTW pH 3110 SET 2 639.00
2AA310 WTW pH 3310 632.00
2AA312 WTW pH 3310 SET 2 818.00
2B0001 WTW KS ProfiLine Oxi 179.00
2BA100 WTW Oxi 3205 705.00
2BA101 WTW Oxi 3205 SET 1 1480.00
2BA300 WTW Oxi 3310 799.00
2BA301 WTW Oxi 3310 SET 1 1523.00
2C0001 WTW KS ProfiLine Cond 197.00
2CA100 WTW Cond 3110 642.00
2CA101 WTW Cond 3110 SET 1 1031.00
2CA300 WTW Cond 3310 752.00
2CA301 WTW Cond 3310 SET 1 1154.00
2EA310 WTW pH/Cond 3320 1123.00
2EA312 WTW pH/Cond 3320 SET 2 1622.00
2F0001 WTW KS MultiLine® 1 242.00
2F0004 WTW KS MultiLine® 2 272.00
2FA310 WTW Multi 3320 1441.00
2FA311 WTW Multi 3320 SET 1 2759.00
2FA312 WTW Multi 3320 SET 2 2861.00
2FD350 WTW Multi 3510 IDS 874.00
2FD351 WTW Multi 3510 IDS SET 1 1124.00
2FD353 WTW Multi 3510 IDS SET 3 1396.00
2FD354 WTW Multi 3510 IDS SET 4 1705.00
2FD35U WTW Multi 3510 IDS SET KS1 945.00
2FD560 WTW Multi 3620 IDS 1352.00
2FD56C WTW Multi 3620 IDS SET C 2073.00
2FD56G WTW Multi 3620 IDS SET G 2831.00
2FD56W WTW Multi 3620 IDS SET WL 1440.00
2FD570 WTW Multi 3630 IDS 2344.00
2FD57F WTW Multi 3630 IDS SET F 3993.00
2FD57G WTW Multi 3630 IDS SET G 4056.00
2FD57V WTW Multi 3630 IDS SET KS2 2405.00
2FD57W WTW Multi 3630 IDS SET WL 2414.00
2GA310 WTW pH/ION 3310 1458.00
300572 WTW E-SET Trace 135.00
300578 WTW KS 100 µS 162.00
300580 WTW KS 5 µS 306.00
301252 WTW TetraCon® DU/T 878.00
301254 WTW TetraCon® DU/TH 934.00
301310 WTW LTA 1 610.00
301429 WTW K-LTA 174.00
301602 WTW TetraCon® 325 S 635.00
301710 WTW TetraCon® 925 536.00
301711 WTW TetraCon® 925 -3 551.00
301716 WTW TetraCon® 925-P 554.00
301718 WTW TetraCon® 925/LV 673.00
301719 WTW TetraCon® 925/LV-P 692.00
301720 WTW LR 925/01 741.00
301721 WTW TetraCon® 925/C 774.00
301722 WTW LR 925/01-P 761.00
301900 WTW TetraCon® 325/C 744.00
301960 WTW TetraCon® 325 501.00
301961 WTW LR 325/01 621.00
301962 WTW LR 325/001 1107.00
301963 WTW KKDU 325 160.00
301970 WTW TetraCon® 325-3 534.00
301971 WTW TetraCon® 325-6 564.00
301972 WTW TetraCon® 325-10 611.00
301973 WTW TetraCon® 325-15 668.00
301974 WTW TetraCon® 325-20 729.00
301995 WTW KLE 325 381.00
302750 WTW D01/T 195.00
302760 WTW D 001 302.00
302870 WTW 6R/SET/LAB1 521.00
401040 WTW Con-Modul-1.5 914.00
401070 WTW ConOx Ox-Modul 774.00
401205 WTW MPP 930 IDS 3367.00
401206 WTW MPP 930-pH/FDO®/Cond Kit 5790.00
600120 WTW Turb 750 IR 3016.00
600130 WTW Turb 750 T 3064.00
600311 WTW Turb 355 IR 1845.00
600312 WTW Turb 355 T 1945.00
600320 WTW Turb 430 IR 1832.00
600321 WTW Turb 430 IR/SET 2239.00
600325 WTW Turb 430 T 1982.00
600326 WTW Turb 430 T / Set 2398.00
600541 WTW Kal.Kit P Turb 350 IR 307.00
600542 WTW Kal.Kit P Turb 550/550IR 307.00
600543 WTW Kal.Kit P Turb 555 IR 421.00
600544 WTW Kal.Std P 10000 NTU IR 427.00
600545 WTW Kal.Kit P Turb 555 421.00
600546 WTW Kal.Std P 10000 NTU WL 427.00
600547 WTW Kal.Kit P Turb 355 IR/T 306.00
600560 WTW Kal.Kit Turb 430/750 IR 305.00
600561 WTW Kal.Kit Turb 430/750 T 328.00
600601 WTW Cell Turb/SET 171.00
600603 WTW Lamp Turb 550/555-WL 248.00
600605 WTW Flow-Turb 992.00
600606 WTW Cell Turb 350 / Set 167.00
600607 WTW Lamp Turb 550 IR 247.00
600608 WTW Lamp Turb 555 IR 247.00
600700 WTW VisoTurb® 900-P 1593.00
600702 WTW Cal-Kit VT900 289.00
600704 WTW SB VT900 42.00
803320 WTW BZG 40 2375.00
803321 WTW BZG/MAG 8 x 430.00
902758 WTW AK Labor 143.00
902762 WTW LSdata Flex/430 350.00
902763 WTW photoLab color+data spec 350.00
902780 WTW SM Pro 82.00
902837 WTW AK 325/S 78.00
902841 WTW AK 340/B 145.00
902842 WTW AK 540/B 146.00
902843 WTW AK 540/S 146.00
902867 WTW NT Multirange 143.00
902872 WTW NT USB Universal 34.00
902880 WTW ADA USB/Ser 162.00
902881 WTW ADA USB 101.00
902882 WTW AK USB A-B 3 m 34.00
902883 WTW AK USB A-Mini 27.00
903830 WTW A 325/K 262.00
903835 WTW A 925 171.00
903836 WTW A 925/K 262.00
903838 WTW A 925-P 169.00
903839 WTW A 925-P/K 255.00
903840 WTW A 925-P/S 430.00
903841 WTW A pHLab/K 112.00
903842 WTW D 3Sen 623.00
903843 WTW pH/ MCS 576.00
903850 WTW AS/IDS-1.5 96.00
903851 WTW AS/IDS-3 130.00
903852 WTW AS/IDS-6 132.00
903853 WTW AS/IDS-10 164.00
903854 WTW AS/IDS-15 170.00
903855 WTW AS/IDS-20 205.00
903856 WTW AS/IDS-25 499.00
903857 WTW AS/IDS-40 589.00
903858 WTW AS/IDS-60 708.00
903859 WTW AS/IDS-100 919.00
903860 WTW KT MPP/SK 917.00
908370 WTW BPI/IDS 73.00
908371 WTW BPO/IDS 73.00
000428 WTW V/Schlauch/25 S 44.00
000434 WTW Schlauch/25 S 126.00
000443 WTW EF/1/25 156.00
000444 WTW EF/0,5/25 164.00
000449 WTW EW/25/0,5 153.00
000670 WTW PF105 769.00
102282 WTW TFK 325-3 173.00
102287 WTW TFK 325-EST-3,0 441.00
105412 WTW SensoLyt® Pt 342.00
107040 WTW VARiON®Plus 700 IQ 3350.00
107042 WTW VARiON®Ref 381.00
107044 WTW VARiON®Plus NH4 277.00
107045 WTW VARiON®Plus NO3 277.00
107046 WTW VARiON®Plus K 277.00
107047 WTW VARiON®Plus Cl 277.00
107050 WTW VARiON®/ES-1 39.00
107052 WTW VARiON®/ES-2 39.00
107056 WTW VARiON®700 IQ-SK 89.00
107057 WTW VARiON®/Epack 114.00
107060 WTW VARiON®Plus A comp SET 4178.00
107062 WTW VARiON®Plus N comp SET 4178.00
107066 WTW VARiON®PlusAN/A comp SET 4476.00
107068 WTW VARiON®Plus AN/Ncomp SET 4476.00
107070 WTW AmmoLyt Plus 700 IQ 2665.00
107072 WTW AmmoLyt Plus SET/Comp 3524.00
107080 WTW NitraLyt Plus 700 IQ 2744.00
107082 WTW NitraLyt Plus SET / Comp 3601.00
108073 WTW D 300/pH 652.00
108455 WTW VP 6-19/10 349.00
108461 WTW K 5 S 94.00
108507 WTW AS 9-HI-6,0 172.00
108532 WTW MZ WIS 40 IC 44 158.00
108533 WTW MZ WIS 40 ST 44 154.00
108540 WTW S 200 585.00
108542 WTW S 200/2 1210.00
108592 WTW ADA/AMPH 139.00
109100 WTW SensoLyt® SE 302.00
109102 WTW SensoLyt® EC 205.00
109103 WTW SensoLyt® DW 256.00
109114 WTW Sensolyt TFA 271.00
109115 WTW SensoLyt® SEA 285.00
109115EX WTW SensoLyt® SEA EX 374.00
109117 WTW SensoLyt® ECA 211.00
109117EX WTW SensoLyt® ECA EX 253.00
109118 WTW SensoLyt® SEA-HP 394.00
109118EX WTW SensoLyt® SEA-HP EX 474.00
109119 WTW SensoLyt® DWA 274.00
109119EX WTW SensoLyt® DWA EX 330.00
109125 WTW SensoLyt® PtA 366.00
109125EX WTW SensoLyt® PtA EX 440.00
109170 WTW SensoLyt® 700 IQ 741.00
109171 WTW SensoLyt® 700 IQ SW 852.00
109173 WTW SensoLyt® 700 IQ/SET 804.00
109174 WTW SensoLyt 700 IQ/SET1 830.00
109177 WTW SensoLyt® 700 IQ F 743.00
109180 WTW SensoLyt® 690-7 511.00
109181V* WTW SensoLyt® 690-SO 553.00
109191 WTW SensoLyt® 700-7 851.00
109193V* WTW SensoLyt® 700-SO 900.00
109194 WTW SensoLyt® 700-SK 103.00
109195 WTW SensoLyt® 650-7 539.00
109195EX WTW SensoLyt® 650-7 EX 688.00
109232 WTW GWA 157.00
109233 WTW PL 80-120pH 282.00
109234 WTW PL 80-225pH 323.00
109237 WTW CHEMtrac 830 M 2369.00
109239 WTW PL 82-225pHT VP 391.00
109260 WTW UA 55 171.00
109261 WTW UA 130 192.00
109263V** WTW UA-SO Armatur 286.00
109265 WTW UA/DS 48.00
109267EX WTW UA EX 201.00
109270 WTW EH/P 170 330.00
109270EX WTW EH/P 170 EX 399.00
109271 WTW EH/R 170 486.00
109272 WTW EH/F 170-1,5 215.00
109272EX WTW EH/F 170-1,5 EX 303.00
109273 WTW EH/F 170-2,5 247.00
109273EX WTW EH/F 170-2,5 EX 348.00
109274 WTW EH/W 170 369.00
109274EX WTW EH/W 170 EX 467.00
109275EX WTW BE/M 170-D EX 218.00
109276 WTW BE/M 170 135.00
109278 WTW BE/R 170 190.00
109278EX WTW BE/R 170 EX 268.00
109279 WTW BE/R 170-D 232.00
109279EX WTW BE/R 170-D EX 294.00
109280 WTW BE/ST 170 435.00
109280EX WTW BE/ST 170 EX 595.00
109281 WTW BE/ST 170-R 455.00
109281EX WTW BE/ST 170-R EX 576.00
109283 WTW BE/ST 170-M 444.00
109283EX WTW BE/ST 170-M EX 536.00
109284 WTW SD/K 170 65.00
109286 WTW MR/SD 170 92.00
109288 WTW MS/SD 170 45.00
109289 WTW MS/RKH 170 63.00
109289EX WTW MS/RKH 170 EX 70.00
109290 WTW MS/KK 170 173.00
109290EX WTW MS/KK 170 EX 199.00
109295 WTW SSH/IQ 105.00
109304 WTW IN/SET1 640.00
109305 WTW IN/SET2 682.00
109306 WTW IN/SET3 776.00
109317 WTW EH/SW 48.00
109320 WTW EH/U 170 110.00
109320EX WTW EH/U 170 EX 138.00
109323 WTW EH2/U 170 158.00
109323EX WTW EH2/U 170 EX 200.00
109325 WTW EH3/U 170 190.00
109351EX WTW ZU 0274 89.00
109353EX WTW ZU0738 49.00
109355EX WTW ZU 0737 98.00
109360 WTW EH/W 171 844.00
109361 WTW EH/W 172 232.00
109362 WTW EH/WB 242.00
109363 WTW EH/WT-D30 232.00
109365 WTW EH/W 173 379.00
109366 WTW EH/W RM 611.00
109367 WTW EH/WB-40 265.00
109444EX WTW Stratos Pro A 201 X pH 0 2394.00
109445EX WTW Stratos Pro A 201 X pH 1 2810.00
109446EX WTW WG 21 A7 310.00
109447EX WTW WG 21 A7 Opt. 336 310.00
109448EX WTW WG 21 A7 Opt. 470 365.00
109449EX WTW WG 21 A7 Opt. 336, 470 365.00
180102 WTW ZBK/NH500/TC 242.00
191230 WTW pH 298 NTC 820.00
191232 WTW pH 298 Pt100 820.00
191234 WTW pH 298 Pt1000 820.00
201640 WTW TriOxmatic® 700 IQ 1199.00
201641 WTW TriOxmatic® 700 IQ SW 1300.00
201643 WTW TriOxmatic® 700 IQ F 1164.00
201644 WTW TriOxmatic® 701 IQ 1253.00
201646 WTW TriOxmatic® 702 IQ 2164.00
201650 WTW FDO®700 IQ 1334.00
201652 WTW FDO®700 IQ SW 1517.00
201653 WTW FDO® 701 IQ SW 1517.00
201654 WTW SC-FDO 700 123.00
201655 WTW SC-FDO 701 123.00
201656 WTW FDO® 700 IQ F 1230.00
201658 WTW FDO® 701 IQ F 1230.00
201660 WTW FDO® 701 IQ 1334.00
201670 WTW TriOxmatic® 700-7 1261.00
201672 WTW TriOxmatic® 700-15 1291.00
201674V* WTW TriOxmatic® 700 SO 1299.00
201678 WTW TriOxmatic® 701-7 1308.00
201680 WTW TriOxmatic® 701-15 1414.00
201682V* WTW TriOxmatic® 701-SO 1345.00
201690 WTW TriOxmatic® 690-7 759.00
201692 WTW TriOxmatic® 690-15 779.00
201693V* WTW TriOxmatic® 690-SO 785.00
202620 WTW ZBK 600 243.00
202621 WTW ZBK 25i 243.00
202850 WTW WP 600/2 112.00
202852 WTW WP 25i/2 112.00
203745 WTW D 700/N 871.00
203747 WTW D 702/N 631.00
203749 WTW DMS/N 1329.00
203751 WTW EBS 700-DU/N 171.00
203753 WTW EBST 700-DU/N 221.00
203754 WTW EBST 700 -DU/ND 374.00
203755 WTW ESS 700 VA/N 363.00
203757 WTW ESS 700 VA/10 523.00
203761 WTW ADA-DF 1 138.00
203767 WTW ADA-DF 4 93.00
203771 WTW ADA-DF 6 30.00
203773 WTW ADA-DF 7 181.00
203777 WTW ADA-DF 9 138.00
203779 WTW ADA-DF 10 83.00
203781 WTW ADA-DF 11 199.00
203787 WTW ADA-DF 14 183.00
203789 WTW ADA-DF 15 232.00
205200 WTW RL-AG/Oxi 81.00
205212 WTW ELY/A 62.00
205253 WTW MSK FDO 96.00
205254 WTW MSK FDO CS 104.00
291230 WTW Oxi 298 NTC 901.00
300944EX WTW Stratos Pro A 201XCond 0 2394.00
300945EX WTW Stratos Pro A 201XCond 1 2810.00
302220 WTW LRD 01-1,5 646.00
302222 WTW LRD 01-7 689.00
302225 WTW LRD 325-1,5 468.00
302229 WTW LRD 325-7 508.00
302316 WTW TetraCon® 700-7 939.00
302316EX WTW TetraCon® 700-7 EX 1143.00
302318 WTW TetraCon® 700-15 1035.00
302319V* WTW TetraCon® 700-SO 975.00
302500 WTW TetraCon® 700 IQ 938.00
302501 WTW TetraCon® 700 IQ SW 1063.00
302507 WTW TetraCon® 700 IQ F 942.00
303202 WTW ADA-G 1″ 101.00
303203 WTW ADA-LF-DN 20 59.00
303209 WTW EST-LRD 42.00
303212 WTW ADA/AMPH-LAB-LF 111.00
303215 WTW ADA/AMPH-LF 94.00
303216 WTW ADA/LAB-LF 100.00
391230 WTW LF 298 NTC 942.00
470020 WTW MIQ/TC 2020 3G 1722.00
470022 WTW MIQ/TC 2020 3G-CR3 2532.00
470024 WTW MIQ/TC 2020 3G-C6 2532.00
470026 WTW MIQ/TC 2020 3G-EF 2834.00
471020 WTW MIQ/MC3 988.00
471022 WTW MIQ/MC3-MOD 2127.00
471023 WTW MIQ/MC3-PR 2231.00
471026 WTW MIQ/3-MOD 1710.00
471027 WTW MIQ/3-PR 1851.00
472005 WTW DIQ/JB 59.00
472007 WTW DIQ/CHV 317.00
472100 WTW DIQ/S 181 735.00
472101 WTW DIQ/S 181/24V 810.00
472103 WTW DIQ/S 281-CR2 581.00
472104 WTW DIQ/S 281-CR2/24V 656.00
472110 WTW DIQ/S 282-CR3 1352.00
472111 WTW DIQ/S 282-PR 1626.00
472112 WTW DIQ/S 282-MOD 1608.00
472113 WTW DIQ/S 282-CR3-E 1626.00
472114 WTW DIQ/S 282-EF 1626.00
472120 WTW DIQ/S 282-CR3/24V 1447.00
472121 WTW DIQ/S 282-PR/24V 1741.00
472122 WTW DIQ/S 282-MOD/24V 1719.00
472123 WTW DIQ/S 282-CR3-E/24V 1741.00
472124 WTW DIQ/S 282-EF/24V 1741.00
472130 WTW DIQ/S 284-CR6 1764.00
472131 WTW DIQ/S 284-PR 1883.00
472132 WTW DIQ/S 284-MOD 1837.00
472133 WTW DIQ/S 284-CR6-E 1883.00
472134 WTW DIQ/S 284-EF 1883.00
472140 WTW DIQ/S 284-CR6/24V 1889.00
472141 WTW DIQ/S 284-PR/24V 2014.00
472142 WTW DIQ/S 284-MOD/24V 1964.00
472143 WTW DIQ/S 284-CR6-E/24V 2014.00
472144 WTW DIQ/S 284-EF/24V 2014.00
480004 WTW MIQ/PS 369.00
480006 WTW MIQ/24V 519.00
480008 WTW MIQ/JB 217.00
480010 WTW MIQ/JBR 322.00
480013 WTW MIQ/R6 655.00
480014 WTW MIQ/CR3 668.00
480015 WTW MIQ/C6 668.00
480016 WTW MIQ/IC2 812.00
480017 WTW Cleaning Air Box-115 VAC 1122.00
480018 WTW MIQ/CHV PLUS 542.00
480019 WTW Cleaning Air Box-230 VAC 1122.00
480023 WTW MIQ/WL PS 951.00
480025 WTW MIQ/WL PS Set 1897.00
480026 WTW AF/Cleaning Air Box 65.00
480027 WTW RM/Cleaning Air Box 100.00
480040 WTW SACIQ-1,5 109.00
480041V*** WTW SACIQ-SO 134.00
480042 WTW SACIQ-7,0 138.00
480044 WTW SACIQ-15,0 169.00
480045 WTW SACIQ-20,0 SW 237.00
480046 WTW SNCIQ 6.00
480046V WTW SNCIQ-SO 6.00
480047 WTW SNCIQ/UG 16.00
480047V WTW SNCIQ/UG-SO 16.00
480048 WTW PMS/IQ 28.00
480049 WTW PMS/IQ-X 104.00
480050 WTW THS/IQ 18.00
480051 WTW EW/1 22.00
480052 WTW WMS/IQ 15.00
480060 WTW SACIQ-50,0 SW 392.00
480064V*** WTW SACIQ-SO SW 185.00
480065 WTW SACIQ-Plug 14.00
480066 WTW SACIQ-25,0 SW 259.00
480068 WTW SNCIQ-100 525.00
480069 WTW SNCIQ-200 1051.00
480070 WTW SNCIQ-250 1322.00
480072 WTW SNCIQ-500 2640.00
480075 WTW SNCIQ/UG-250 1859.00
480080 WTW VIS FT-1 1257.00
480081 WTW VIS FT-1/RS 31.00
480100 WTW WA 700/10 2323.00
480100EX WTW WA 700/10 EX 2787.00
480102 WTW WA 700/2 1634.00
480102EX WTW WA 700/2 EX 1960.00
480104 WTW ESS-WA 700/ST 90.00
480106 WTW ESS-WA 700/VA 46.00
480108 WTW ADA-WA 1 140.00
480112 WTW ADA-WA 3 166.00
480114 WTW ADA-WA 4 349.00
480116 WTW WA/BV 106.00
480118 WTW WA/Epack 66.00
481034 WTW UV 701 IQ NOx 9415.00
481035 WTW UV 705 IQ NOx 9415.00
481036 WTW UV 701 IQ SAC 8865.00
481038 WTW UV 705 IQ SAC 8865.00
481044 WTW NitraVis® 701 IQ 13060.00
481045 WTW NitraVis® 701 IQ TS 15242.00
481046 WTW NitraVis® 705 IQ 13060.00
481047 WTW NitraVis® 705 IQ TS 15242.00
481048 WTW CarboVis® 701 IQ 16316.00
481049 WTW CarboVis® 701 IQ TS 18497.00
481050 WTW CarboVis® 705 IQ 16316.00
481051 WTW CarboVis® 705 IQ TS 18497.00
481052 WTW NiCaVis® 705 IQ 19572.00
481053 WTW NiCaVis 705 IQ TS 21753.00
481054 WTW NiCaVis® 701 IQ NI 20227.00
481055 WTW NiCaVis® 705 IQ NI 20227.00
481056 WTW NitraVis® 701 IQ NI 13717.00
481057 WTW NitraVis® 705 IQ NI 13717.00
481058 WTW NiCaVis 705 IQ SF 19572.00
481059 WTW NiCaVis 705 IQ NI SF 20227.00
481071 WTW VIS/CT 52.00
481073 WTW VIS Set/EH 189.00
481074 WTW VIS/CV 167.00
481075 WTW SET/AP 68.00
481077 WTW ST-1 34.00
481078 WTW ST-2 34.00
481079 WTW VIS/CS 140.00
481080 WTW VIS Set-F 266.00
481200 WTW IFL 700 IQ 4842.00
481206 WTW IFL-E 303.00
481207 WTW IFL-RM 926.00
503200 WTW PB-W/230V 2634.00
503201 WTW PB-W/115V 2634.00
503250 WTW PB-M-S/1 3450.00
503280 WTW PB-M-L/R24 4392.00
503304 WTW 1/PB-M-L 9.00
503311 WTW 13/PB 46.00
503314 WTW 25/PB 63.00
503337 WTW Schlauch/10mm/PB/1 12.00
503339 WTW SR/180mm/PB 64.00
503343 WTW SK/10mm/PB 202.00
503363 WTW USB/PB 19.00
503370 WTW LG/44/PB-M 190.00
503371 WTW LG/66/PB-M 351.00
503372 WTW EA/7,5/PB-M 158.00
503375 WTW LKEA/PB-M 97.00
503389 WTW KFS/PB-W 310.00
503420 WTW MK/10m/PB 112.00
505123 WTW S/CH 9.00
505124**** WTW CH/SO 14.00
505544 WTW KI/pH-MIQ/S 759.00
505570 WTW KI/LF-0,9-MIQ 870.00
505571 WTW KI/LF-0,7-MIQ 870.00
505572 WTW KI/LF-0,4/MIQ 870.00
505573 WTW KI/LF-0,1/MIQ 870.00
600007 WTW VisoTurb® 700 IQ F 2176.00
600010 WTW VisoTurb® 700 IQ 2191.00
600011 WTW VisoTurb® 700 IQ SW 2712.00
600012 WTW ViSolid® 700 IQ 2675.00
600013 WTW ViSolid® 700 IQ SW 3312.00
600014 WTW Standard 1000 FNU 85.00
600015 WTW Standard 4000 FNU 138.00
810000 WTW PurCon/230 7222.00
810002 WTW SET1/PurCon 128.00
810005 WTW AF/PurCon 27.00
810008 WTW PurCon/115 7506.00
810015 WTW AF-N/PurCon 27.00
810065 WTW PCIS-PL5/H 594.00
810066 WTW PCIS-PL10/H 999.00
810067 WTW PCIS-PL20/H 1597.00
810117 WTW SW/P102 457.00
820004 WTW OP 210/ MB 1 9260.00
820005 WTW OP 210/ MB 2 9260.00
820006 WTW OP 210/ MB 3 9260.00
820007 WTW ON 210 11193.00
820008 WTW OA 110 9476.00
820009 WTW ON 510 10628.00
820010 WTW OS 210 13436.00
820011 WTW OP 510 13298.00
820065 WTW FT/PC 2008.00
820066 WTW LSet/PC 75.00
820067 WTW SLSet/PC 97.00
820068 WTW FT/PCIS-2 1053.00
820069 WTW SLSet/PCIS 171.00
821004 WTW TC/ ÜB 1 172.00
821017 WTW BEH/ T 1,5 53.00
821019 WTW BEH/ T 10 65.00
821055 WTW BSet/ A111 150.00
821057 WTW BSet/ N511 177.00
821058 WTW BSet/ P211 150.00
821059 WTW BSet/P511 229.00
821068 WTW KB/P511 2231.00
821071 WTW R/ ADD/ TC 32.00
821075 WTW R/ A111 54.00
821085 WTW R/ N511 224.00
821091 WTW R/ P211 274.00
821096 WTW RD/P511 127.00
821097 WTW RC/P511 108.00
821098 WTW RB/P511 37.00
821099 WTW RA/P511 45.00
821100 WTW S/ AI – A111 45.00
821101 WTW S/ AII – A111 45.00
821102 WTW S/ BI – A111 45.00
821103 WTW S/ BII – A111 45.00
821112 WTW S/ AI – N 211 31.00
821113 WTW SSet/ N211 151.00
821117 WTW S/ B – N511 110.00
821121 WTW S/ BI – P211 47.00
821122 WTW S/ BII – P211 47.00
821123 WTW S/ BIII – P211 47.00
821138 WTW RSet/ A111-1 371.00
821140 WTW RSet/ A111-2 371.00
821143 WTW RSet/ N211 94.00
821156 WTW C/TCM1 46.00
821160 WTW C/ A111 37.00
821163 WTW C/ N211 48.00
821165 WTW C/N211/FE 88.00
821175 WTW EL/ TC 202.00
821195 WTW Wpack/P211 94.00
821197 WTW Wpack/A111 116.00
821199 WTW Wpack/N211 90.00
821201 WTW Wpack/P511 231.00
821203 WTW Wpack/N511 125.00
821210 WTW NH 500/TC 673.00
821212 WTW MC/NH500/TC 188.00
821220 WTW ELY/NH 54.00
821939 WTW FM/PC 1314.00
821940 WTW Filter/PC 711.00
821941 WTW FM-Case/PC 883.00
821954 WTW RL 20 286.00
821955 WTW RL 115-20 3016.00
821957 WTW SL 20 978.00
821959 WTW SL 115-20 3458.00
821960 WTW SL 230-20 2035.00
821964 WTW RL 10 142.00
821965 WTW RL 115-10 1506.00
821966 WTW RL 230-10 798.00
821968 WTW FM-B 28.00
821969 WTW Filter-REP 17.00
821970 WTW ST-BT 36.00
821971 WTW ST 0.0 57.00
821972 WTW Filter 631.00
821974 WTW RL 2 29.00
821975 WTW RL 115-2 291.00
821976 WTW RL 230-2 157.00
821977 WTW SL 10 754.00
821978 WTW SL 5 655.00
821979 WTW SL 115-10 1922.00
821980 WTW SL 230-10 1237.00
821981 WTW SL 115-5 1182.00
821982 WTW SL 230-5 839.00
821983 WTW FM-Adapter 136.00
821984 WTW Filter-CL 59.00
821985 WTW M-EXT 1.5 862.00
821986 WTW M 1.5 1080.00
821987 WTW FM 1267.00
821988 WTW RM 725.00
821989 WTW WM 147.00
821990 WTW LED 162.00
821991 WTW SM 1397.00
821992B WTW T SET B 255.00
821993 WTW PT 93.00
821994 WTW PM 397.00
821995 WTW ST 20.0 57.00
821996 WTW ST 8.0 57.00
821997 WTW ST 1.6 58.00
821998 WTW CL 1.0 80.00
821999 WTW RE 2.5 112.00
822000 WTW TM 320.00
822201 WTW SH-5 666.00
822202 WTW SH-10 753.00
822203 WTW SH-15 841.00
822204 WTW SH-20 928.00
822211 WTW SH 120-5 1202.00
822212 WTW SH 120-10 1863.00
822213 WTW SH 120-15 2435.00
822214 WTW SH 120-20 3171.00
822221 WTW SH 240-5 867.00
822222 WTW SH 240-10 1216.00
822223 WTW SH 240-15 1566.00
822224 WTW SH 240-20 1912.00
822228 WTW RH-0.5 32.00
822229 WTW RH-1 34.00
822230 WTW RH-2 40.00
822231 WTW RH-5 77.00
822232 WTW RH-10 153.00
822233 WTW RH-15 229.00
822234 WTW RH-20 305.00
822238 WTW RH 120-0.5 345.00
822239 WTW RH 120-1 347.00
822240 WTW RH 120-2 354.00
822241 WTW RH 120-5 762.00
822242 WTW RH 120-10 1451.00
822243 WTW RH 120-15 2050.00
822244 WTW RH 120-20 2738.00
822248 WTW RH 240-0.5 211.00
822249 WTW RH 240-1 214.00
822250 WTW RH 240-2 221.00
822251 WTW RH 240-5 415.00
822252 WTW RH 240-10 768.00
822253 WTW RH 240-15 1112.00
822254 WTW RH 240-20 1490.00
825010 WTW Alyza IQ NH4-110 15143.00
825011 WTW Alyza IQ NH4-111 15371.00
825012 WTW Alyza IQ NH4-112 16057.00
825510 WTW Alyza IQ PO4-110 14571.00
825511 WTW Alyza IQ PO4-111 14800.00
825512 WTW Alyza IQ PO4-112 15486.00
825520 WTW Alyza IQ PO4-120 14571.00
825521 WTW Alyza IQ PO4-121 14800.00
825522 WTW Alyza IQ PO4-122 15486.00
827000 WTW MPV-1 327.00
827100 WTW TubingSet NH4 82.00
827101 WTW TubingSet PO4 82.00
827170 WTW Syringe Pump Set 270.00
827180 WTW Overflow Vessel 274.00
827185 WTW Filtration Pump 411.00
827186 WTW Check valve 55.00
827187 WTW WF Set 58.00
827188 WTW PurCon ACS 171.00
827190 WTW Conversion kit PO4 MB1 574.00
827191 WTW Conversion kit PO4 MB2 1234.00
827500 WTW R-NH4/1-1A 74.00
827501 WTW R-NH4/1-1B 74.00
827502 WTW R-NH4/1-1C 74.00
827503 WTW R-NH4/1-2A 74.00
827504 WTW R-NH4/1-2B 74.00
827505 WTW R-NH4/1-2C 74.00
827510 WTW S-NH4/1-0.0 72.00
827511 WTW S-NH4/1-1.0 72.00
827512 WTW S-NH4/1-4.0 72.00
827513 WTW S-NH4/1-16.0 72.00
827518 WTW C-NH4/1-1 72.00
827519 WTW C-NH4/1-2 72.00
827520 WTW R-PO4/1-1A 58.00
827521 WTW R-PO4/1-1B 58.00
827522 WTW R-PO4/1-2A 58.00
827523 WTW R-PO4/1-2B 58.00
827526 WTW S-PO4/1-0.0 53.00
827527 WTW S-PO4/1-1.0 53.00
827528 WTW S-PO4/1-10.0 53.00
827529 WTW S-PO4/1-40.0 53.00
827533 WTW C-PO4/1-1 53.00
827540 WTW R-Set NH4/1-1 216.00
827541 WTW R-Set NH4/1-2 216.00
827545 WTW SC-Set NH4/1-1_0/1 215.00
827546 WTW SC-Set NH4/1-1_0/4 215.00
827547 WTW SC-Set NH4/1-2_0/16 215.00
827550 WTW R-Set PO4/1-1 117.00
827551 WTW R-Set PO4/1-2 117.00
827555 WTW SC-Set PO4/1-1_0/1 155.00
827556 WTW SC-Set PO4/1-1_0/10 155.00
827557 WTW SC-Set PO4/1-2_10/40 155.00
830860 WTW VB 105 735.00
850007 WTW P105 899.00
850010 WTW FGT 615-2 = P102/1 1692.00
850019 WTW PZN 30 475.00
850110 WTW BS-P102 214.00
850115 WTW ADA/PS 74.00
900107 WTW CH 343.00
900111 WTW CH/Epack 164.00
902888 WTW ADA/D-SUB 114.00
902890 WTW ADA/E 18.00