KÝ HIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA THÉP KHÔNG GỈ

Vật liệu thép không gỉ có nhiều ký hiệu khác nhau, tùy vào tiêu chuẩn sản xuất. Chúng tôi gửi đến bảng tra ký hiệu tương đương như sau:

MARTENSITIC STAINLESS AND ALLOY FOR PRESSURE RETAINING PARTS AT HIGH TEMPERATURE SERVICE
ACI DesignationASTM castingUNSDIN/ENASTM Forgings Equivalent
WC1A217 WC1J125241.5419/G20Mo5A182 F1
WC6A217 WC6J120721.7357/G17CrMo5-5A182 F11
WC9A217 WC9J218901.7379/G17CrMo9-10A182 F22
C5A217 C5J420451.7365/GX15CrMo5A182 F5a
C12A217 C12J820901.7386/X12CrMo9-1A182 F9
C12AA217 C12AJ840901.4903/X10CrMoVNb9-1A182 F91
FERRITIC AND MARTENSITIC ALLOY FOR PRESSURE CONTAINING PARTS AT LOW TEMPERATURE SERVICE
ACI DesignationASTM castingUNSDIN/ENASTM ForgingsEquivalent
LCBA352 LCB J030031.1131/G17Mn5A350 LF2
LCCA352 LCC J025051.6220/G20Mn5
LC1A352 LC1 J125221.5422/G18Mo5
LC2A352 LC2 J225001.5636/G9Ni10
LC2-1A352 LC2-1 J422151.6781/G17NiCrMo13-6
LC3A352 LC3 J315501.5638/G9Ni14A350 LF3
LC4A352 LC4 J41500
CA6NMA352 CA6NM J915401.4313/GX4CrNi13-4A182 F6NM
     MARTENSITIC STAINLESS STEEL CORROSION RESISTANT FOR GENERAL APPLICATION
ACI Designation ASTM casting UNS DIN/ENASTM Forgings Equivalent
CA15A743 CA15J911501.4011/GX12Cr12A182 F6aAISI 410
CA15MA743 CA15MJ91151
CA40A743 CA40J911531.4027/GX20Cr14AISI 420
CA6NMA743 CA6NMJ915401.4313/X4CrNi13-4A182 F6NM17-4-PH
CB7Cu-1A747 CB7Cu-1J921801.4540/GX4CrNiCuNb16-415-5 PH
CB7Cu-2A747 CB7Cu-2J92110
      AUSTENITIC STAINLESS STEEL FOR PRESSURE RETAINING PARTS
ACI DesignationASTM castingUNSDIN/ENASTM ForgingsEquivalent
CF3A351 CF3,CF3AJ927001.4309/GX2CrNi19-11A182 F304LAISI 304L
CF8A351 CF8,CF8AJ926001.4308/GX5CrNi19-10A182 F304AISI 304
CF3MA351 CF3M,CF3MAJ928001.4409/GX2CrNiMo19-11-2A182 F316LAISI 316L
CF8MA351 CF8MJ929001.4408/GX5CrNiMo19-11-2A182 F316AISI 316
CF8CA351 CF8CJ927101.4552/GX5CrNiNb19-11A182 F347AISI 347
CF3MNA351 CF3MNJ928041.4404/GX2CrNiMo17-12-2A182 F316LNAISI 316LN
CG8MA351 CG8MJ930001.4412/GX5CrNiMo19-11-3A182 F317AISI 317
CK20A351 CK20J942021.4843/X16CrNi25-20A182 F310HAISI 310H;310S
CF20A743 CF20J926021.4312/GX10CrNi18-8
CT15CA351 CT15CN081511.4859/GX10NiCrNb32-20INCOLOY 800H
SUPERAUSTENITIC STAINLESS STEEL
ACI Designation ASTM casting UNS DIN/EN ASTM Forgings Equivalent
CK3MCuNA351 CK3MCuNJ932541.4547/X1CrNiMoCuN20-18-7A182-F44254SMO
CN7MA351 CN7MN08007
CN7MSA351 CN7MSJ94650
CN3MNA351 CN3MNJ946511.4529/X1NiCrMoCuN25-20-6A182 F62AL-6XN
DUPLEX AND SUPERDUPLEX (AUSTENITIC-FERRITIC)STAINLESS STEEL FOR GENERAL AND PRESSURE RETAINING
ACI Designation ASTM casting UNS DIN/EN ASTM Forgings Equivalent
 CD4MCuA890 1AJ933701.4593/GX3CrNiMoCuN24-6-2-3
 CD4MCuNA890-A995 1BJ933721.4517/GX2CrNiMoCuN25-6-3-3
 CD3MCuNA890 1CJ93373
 CD6MNA890-A995 3AJ93371 A182 F50
 CD3MNA890-A995 4AJ922051.4470/GX2CrNiMoN22-5-3 A182 F51DUPLEX 2205
 CE3MNA890-A995 5AJ933041.4469/GX2CrNiMoN26-7-4 A182 F53SUPERDUPLEX 2507
 CD3MWCuNA890-A995 6AJ93380 A182 F55ZERON 100/FERRALIUM 255
      NICKEL BASE ALLOYS FOR CORROSION RESISTANT SERVICE
ACI DesignationASTM castingUNSDIN/ENASTM ForgingsEquivalent
 CU5MCuC A494 CU5MCuCN088262.4858/NiCr21Mo B564 N08825INCOLOY 825
 CZ100 A494 CZ100N021002.4066/G-Ni95NICKEL 200
 M35-1 A494 M35-1N241352.4365/G-NiCu30Nb B564 N04400MONEL 400
 M35-2 A494 M35-2N04020
 M35-H A494 M30-HN240302.4367/G-NiCu30Si3
 M25S A494 M25-SN240252.4368/G-NiCu30Si4MONEL S
 CY-40 A494 CY-40N060402.4816/NiCr15Fe B564 N06600INCONEL 600
 CW-6MC A494 CW-6MCN266252.4856/NiCr22Mo9Nb B564 N06625INCONEL 625
CW-2MA494 CW-2MN264552.4686/G-NiMo17CrB564 N10276HASTELLOY C-4
CW-12MWA494 CW-12MWN300022.4883/G-NiMo16CrWHASTELLOY C-276
CX-2MWA494 CX-2MWN260222.4602/NiCr21Mo14WHASTELLOY C-22
N-7MA494 N-7MN300072.4685/G-NiMo28HASTELLOY B-2
N-12MVA494 N-12MVN300122.4882/G-NiMo30HASTELLOY B
CX2MA494 CX2MN260592.4605/G-NiCr23Mo16ALLOY 59