Bộ đo mẻ Batch controller

Trong việc pha trộn các chất lỏng lại với nhau, người ta có thể dùng các bộ Batch controller để điều khiển,