Cảm biến đo mức và lưu lượng Hitrol – Nhà cung cấp

Hiltrol được cung cấp bởi Aubase, các dòng sản phẩm phổ biến của Hitrol tại Việt Nam.

Cảm biến đo mức và lưu lượng Hitrol - Nhà cung cấp

ARRESTER
CALIBRATOR
HHT-2000 Series

 • HHT-2000
RIU Series

 • RIU
 • RIU-EX
CONTROL & ALARM
HLC-75T Series

 • HLC-75T
HLC-900 Series

 • HLC-900-L
 • HLC-900-P
HLC-901 Series

 • HLC-901-L
 • HLC-901-P
HLC-95R Series

 • HLC-95R-L
 • HLC-95R-P
HLC-96RF Series

 • HLC-96RF-R
 • HLC-96RF-RACK
HLC-970 Series

 • HLC-970-L
HLC-Series

 • HLC-200A
 • HLC-200F
 • HLC-200FA
 • HLC-300
 • HLC-300N
 • HLC-400
CONVERTER
HLC-100C-P Series

 • HLC-100C-P
R/I Series

 • HLC-R/I
 • R/I CONVERTER
 • SMART R/I
DP TRANSMITTER
FLOW COMPUTER
INDICATOR
HI-Series

 • HI-100D
 • HI-100D-EX
 • HI-200AL
 • HI-200AL-EX
HTA-Series

 • HTA-2002
 • HTA-2003
 • HTA-2004
 • HTA-4003
 • HTA-4004
POWER SUPPLY
HLC-24P Series

 • HLC-24P
PRESSURE TRANSMITTER
FLOW METERS
AVERAGING PITOT TUBE (HITBAR)
HAPT-Series

 • HAPT-1F
 • HAPT-2F
CAVITATING VENTURI
HCV-Series

 • HCV-0100
 • HCV-0150
CONE METER (HICONE)
DIFFERENTIAL PRESSURE
HFV-Series

 • HFV-0015
 • HFV-0020
 • HFV-0025
 • HFV-0032
 • HFV-0040
 • HFV-0050
 • HFV-0065
 • HFV-0080
 • HFV-0100
 • HFV-0125
 • HFV-0150
 • HFV-0200
 • HFV-0250
 • HFV-0300
 • HFV-0350
 • HFV-0400
 • HFV-0450
 • HFV-0500
 • HFV-0550
 • HFV-0600
 • HFV-0650
 • HFV-0700
 • HFV-0750
 • HFV-0800
 • HFV-0850
 • HFV-0900
 • HFV-0950
 • HFV-1000
 • HFV-1050
 • HFV-1100
 • HFV-1150
 • HFV-1200
HFV-WM Series

 • HFV-WM02
 • HFV-WM03
 • HFV-WM04
HOP-Series

 • HOP-0015
 • HOP-0020
 • HOP-0025
 • HOP-0040
 • HOP-0050
 • HOP-0080
 • HOP-0100
 • HOP-0125
 • HOP-0150
 • HOP-0200
 • HOP-0250
 • HOP-0300
 • HOP-0350
 • HOP-0400
 • HOP-0450
 • HOP-0500
 • HOP-0600
 • HOP-0650
 • HOP-0700
 • HOP-0750
 • HOP-0800
 • HOP-0850
 • HOP-0900
HRO-CW Series

 • HRO-0025CW
 • HRO-0040CW
 • HRO-0050CW
 • HRO-0065CW
 • HRO-0080CW
 • HRO-0100CW
 • HRO-0125CW
 • HRO-0150CW
 • HRO-0200CW
 • HRO-0250CW
 • HRO-0300CW
 • HRO-0350CW
 • HRO-0400CW
 • HRO-0450CW
 • HRO-0500CW
 • HRO-0550CW
 • HRO-0600CW
 • HRO-0900CW
HRO-FW Series

 • HRO-0015FW
 • HRO-0020FW
 • HRO-0025FW
 • HRO-0032FW
 • HRO-0040FW
 • HRO-0050FW
 • HRO-0065FW
 • HRO-0080FW
 • HRO-0100FW
 • HRO-0125FW
 • HRO-0150FW
 • HRO-0200FW
 • HRO-0250FW
 • HRO-0300FW
 • HRO-0350FW
 • HRO-0400FW
 • HRO-0450FW
 • HRO-0500FW
 • HRO-0550FW
 • HRO-0600FW
 • HRO-1800FW
HVT-Series

 • HVT-0025
 • HVT-0040
 • HVT-0050
 • HVT-0100
 • HVT-0150
 • HVT-0200
 • HVT-0250
 • HVT-0300
 • HVT-0350
 • HVT-0400
 • HVT-0450
 • HVT-0500
 • HVT-0600
 • HVT-0650
 • HVT-0700
 • HVT-0750
 • HVT-0800
 • HVT-0850
 • HVT-0900
 • HVT-0950
 • HVT-1000
 • HVT-1050
 • HVT-1100
 • HVT-1150
 • HVT-1200
 • HVT-1800
HWFM-Series

 • HWFM-0025
 • HWFM-0050
 • HWFM-0080
 • HWFM-0100
 • HWFM-0125
 • HWFM-0150
 • HWFM-0200
 • HWFM-0250
 • HWFM-0300
 • HWFM-0350
 • HWFM-0400
IVCM Series

 • IVCM-01
 • IVCM-1H
 • IVCM-3Q
FLOW NOZZLE
HFN-Series

 • HFN-0050
 • HFN-0065
 • HFN-0080
 • HFN-0100
 • HFN-0150
 • HFN-0200
 • HFN-0250
 • HFN-0300
 • HFN-0350
 • HFN-0400
 • HFN-0450
 • HFN-0500
 • HFN-0550
 • HFN-0600
INDICATOR
HCKA Series

 • HCKA
HCKB Series

 • HCKB
ORIFICE
HOF-I Series

 • HOF-I-0015
 • HOF-I-0020
 • HOF-I-0025
HOF-Series

 • HOF-0015
 • HOF-0025
 • HOF-0040
 • HOF-0050
 • HOF-0065
 • HOF-0080
 • HOF-0100
 • HOF-0125
 • HOF-0150
 • HOF-0200
 • HOF-0250
 • HOF-0300
 • HOF-0350
 • HOF-0400
 • HOF-0450
 • HOF-0500
 • HOF-0600
HOR-Series

 • HOR-0040
 • HOR-0080
 • HOR-0150
 • HOR-0200
RESTRICTION ORIFICE
HMO-Series

 • HMO-0015
 • HMO-0020
 • HMO-0025
 • HMO-0040
 • HMO-0050
 • HMO-0080
 • HMO-0100
 • HMO-0150
 • HMO-0250
 • HMO-0300
ROTA METER
STEAM EJECTOR
TURBINE FLOWMETER
HFT-Series

 • HFT-7050
 • HFT-7065
 • HFT-7080
 • HFT-7100
VARIABLE AREA
HFR-981 Series

 • HFR-981
HKA-Series

 • HKA
HKOP-Series

 • HKOP-C
 • HKOP-F
 • HKOP-N
VENTURI TUBE
WEDGE METER
FLOW SWITCHES
CAPACITANCE
HFS-95R Series

 • HFS-95R
PADDLE
HFS-12S Series

 • HFS-12S
HFS-2T(2S) Series

 • HFS-2S
 • HFS-2T
FLOW ELEMENTS
SIGHT GLASS
HHG,HSG Series

 • HHG-1FA
 • HHG-1FB
 • HHG-2FA
 • HHG-2FB
 • HSG-1FA
 • HSG-1FB
 • HSG-2FA
 • HSG-2FB
 • HSG-3FA
 • HSG-3FB
WELDING PAD
FLOW TRANSMITTERS
ELECTROMAGNETIC
HMF-Series

 • HMF-800L
 • HMF-800R
 • HMF-800S
THERMAL MASS
HTMF-Series

 • HTMC-F
 • HTMD-F
 • HTMF
INDICATOR
MAGNETIC FLAP
HI-MF Series

 • HI-MF
LEVEL SWITCHES
CAPACITANCE
HCC-95P, HPC-95P Series

 • HCC-95P
 • HCC-95P-EX
 • HCC-95PH
 • HCC-95PH-EX
 • HCC-95PW
 • HCC-95PW-EX
 • HCC-95PWH
 • HCC-95PWH-EX
 • HPC-95P
 • HPC-95PH
 • HPC-95PW
 • HPC-95PWH
HCC-95R, HPC-95R Series

 • HCC-95R
 • HCC-95RH
 • HCC-95RW
 • HCC-95RWH
 • HPC-95R
 • HPC-95RH
 • HPC-95RW
 • HPC-95RWH
DISPLACER
HM-30, HM-90 Series

 • HM-30
 • HM-90
 • HM-90-EX
 • HM-90H
 • HM-90H-EX
ELECTRODE
HE-1S Series

 • HE-1S
HE-Series

 • HE-3H
 • HE-3H-S
 • HE-3H-SP
 • HE-3S
 • HE-3V
 • HE-4H
 • HE-4H-S
 • HE-4H-SP
 • HE-4S
 • HE-4V
 • HE-5H
 • HE-5H-S
 • HE-5H-SP
 • HE-5S
 • HE-5V
 • HE-6V
 • HE-7V
FLOAT
CS-1000

 • CS-1000
HM-12(10) Series

 • HM-10
 • HM-12D
 • HM-12H
 • HM-12H-EX
 • HM-12H-L
 • HM-12H-L-EX
 • HM-12H-SP
 • HM-12H-SP-EX
 • HM-12S
 • HM-12W
HM-90S Series

 • HM-90S
 • HM-90S-EX
 • HM-90SH
 • HM-90SH-EX
HM-95 Series

 • HM-95
 • HM-95-EX
 • HM-95H
 • HM-95H-EX
 • HM-95V
 • HM-95V-EX
 • HM-95VH
 • HM-95VH-EX
HQ-66(36) Series

 • HQ-36
 • HQ-6
 • HQ-66
 • HQ-66S
HQM-77 Series

 • HQM-7
 • HQM-77
HR-10 Series

 • HR-10S
 • HR-10T
HR-10L Series

 • HR-10L
 • HR-10L-EX
HR-30 Series

 • HR-30
 • HR-30-EX
 • HR-30C
 • HR-30C-EX
 • HR-30CH
 • HR-30CH-EX
 • HR-30H
 • HR-30H-EX
 • HR-30S
 • HR-30S-EX
 • HR-30SH
 • HR-30SH-EX
 • HR-30T
 • HR-30T-EX
 • HR-30TH
 • HR-30TH-EX
 • HR-30V
 • HR-30V-EX
HR-50 Series

 • HR-50
LEVEL GAUGES
PADDLE
HLV-Series

 • HLV-300
 • HLV-300-EX
 • HLV-300H
 • HLV-310
 • HLV-310AP
 • HLV-310H
 • HLV-310HP
 • HLV-320L
PRESSURE
HP-1A Series

 • HP-1A
RADAR
RADIO FREQUENCY
HCC-96RF-C, 96RF-S Series

 • HCC-96RF-C
 • HCC-96RF-CH
 • HCC-96RF-S
HCC-96RF-R, HPC-96RF-R Series

 • HCC-96RF-R
 • HCC-96RF-RH
 • HPC-96RF-R
THERMAL MASS
HTML-S Series

 • HTML-S
TILT
VIBRATION
HNV-970 Series

 • HNV-970
HTM-20N, HPV-20N Series

 • HPV-20N-A
 • HPV-20N-B
 • HPV-20NH-A
 • HPV-20NH-B
 • HTM-20N-A
 • HTM-20N-B
 • HTM-20N-C
 • HTM-20NH-A
 • HTM-20NH-B
HTM-30N Series

 • HTM-30N
 • HTM-30N-EX
HTM-920,921 Series

 • HTM-920
 • HTM-921
HTM-930 Series

 • HTM-930
WATER LEVEL
LEVEL TRANSMITTERS
CAPACITANCE
HT-100CT, HPC-100CT Series

 • HPC-100CT
 • HPC-100CTH
 • HPC-100CTW
 • HPC-100CTWH
 • HT-100CT
 • HT-100CTH
 • HT-100CTW
 • HT-100CTWH
HT-100CT-2, HPC-100CT-2 Series

 • HPC-100CT-2
 • HPC-100CTH-2
 • HPC-100CTW-2
 • HPC-100CTWH-2
 • HT-100CT-2
 • HT-100CTH-2
 • HT-100CTW-2
 • HT-100CTWH-2
DISPLACER
FLOAT
HT-100F Series

 • HT-100F
 • HT-100FI
HT-100R Series

 • HT-100R
 • HT-100R-EX
 • HT-100RH
 • HT-100RH-EX
 • HT-100RS
 • HT-100RS-EX
 • HT-100RSH
 • HT-100RSH-EX
 • HT-100RT
 • HT-100RT-EX
 • HT-100RTH
 • HT-100RTH-EX
 • HT-100RV
 • HT-100RV-EX
GATE POSITION
LEVEL GAUGES
MAGNETIC FLAP
MAGNETO STRICTIVE
HT-3WMS

 • HT-3WMS
PRESSURE
HT-100P Series

 • HT-100PS
 • HT-100PT
RADAR
HRM-Series

 • HRM-100
TANK
HAT-Series

 • HAT-1000
 • HAT-1000-EX
 • HAT-5000
 • HAT-5000-EX
THERMAL MASS
HTML-TC Series

 • HTMC-C
 • HTMD-C
 • HTML-TC
HTML-TM Series

 • HTMC-L
 • HTMD-L
 • HTML-TM
ULTRASONIC(For Nuclear Service)
HUL/HUT-2000N

 • HUL-2100N
 • HUT-2000N
HUL/HUT-2000T&S

 • HUL-2100S
 • HUL-2100T
 • HUT-2000S
 • HUT-2000T
WATER LEVEL
LEVEL GAUGES
FLOAT
HFW-100W Series

 • HFW-100W
MAGNETIC FLAP
HLG-100F Series

 • HLG-100F
REFLEX
HRG-Series

 • HRG-1
TANK
HLT Series

 • HLT-1110
 • HLT-1112
 • HLT-1210
TRANSPARENT
HTG-Series

 • HTG-1
TUBULER
HTBG-Series

 • HTBG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.