Hiển thị một kết quả duy nhất

Là dạng truyền thống, ứng dụng hơi, khí, lỏng.