Các sản phẩm Georg Fischer phổ biến tại Việt Nam

Aubase là nhà cung cấp các sản phẩm của Georg Fischer. Georg Fischer là tập đoàn số 1 thế giới về thiết bị đường ống nhựa.

Các sản phẩm chính của Georg Fischer tại Việt nam hay được cấp. Phần thiết bị đo GF Signet được stock, GF Signet hàng có sẵn tại Việt Nam.

Bảng giá ống, van Georg Fischer (+GF+) tham khảo: Bảng giá GF 

Georg Fischer Viet Nam Model: 3-2724-10 3-2724-10)
Georg Fischer Viet Nam Code: P525-2S
Georg Fischer Viet Nam Part No.: 3-8850-2P
Georg Fischer Viet Nam Part No.: 3-2820-1
Code: 198 844 000 (3-2820-11)
Georg Fischer Viet Nam Part No.: 3-2724-10
Georg Fischer Viet Nam PH:3-2724-10+Preamplifier:3-2760-11+pH/ORP Transmitters:3-8750-2P
4 to 20 mA output and two relays;4 wire
(3-9010-11  & 3-9750.610)
Georg Fischer Viet Nam PH:3-2724-10+Preamplifier:3-2760-11+pH/ORP Transmitters:3-8750-1P
4 to 20 mA and one open collector;2 wire
(3-9010-11  & 3-9750.610)
Georg Fischer Viet Nam 3-2714 Signet Flat pH Electrode ( for use with old 3-2720 Preamplifier )
Georg Fischer Viet Nam 3-2724-10 Signet Flat pH Electrode ( for use with new 3-2760-1 preamplifier )
Georg Fischer Viet Nam 5523-0624 Signet Cable ( 50 meters , 165 Ft. Long )
Note: Unit Meter
Georg Fischer Viet Nam 3-9900-1P Signet 9900 Single Channel , Multi-Parrameter Panel Mount Transmitter , 4-20mA Open Collector , DC Powe ( Note : 3-8550-2P is Discontinued and Replaced by 3-9900-1P Transmitter and 3-9900.393 Relay Module ***
Georg Fischer Viet Nam 3-9990-393 Signet Relay Module – 2 DCR for use with 3-9900-1P ***
Georg Fischer Viet Nam 3-2540-2 Signet Paddlewheel 316 SS ISO threads
Georg Fischer Viet Nam 3-8750-2P Signet Transmitter
Georg Fischer Viet Nam 3-2760-1 Signet Preamplifier ( replaces 3-2720 )
Georg Fischer Viet Nam Code: 3-2760-1
Georg Fischer Viet Nam Code: 3-2724-00
Georg Fischer Viet Nam Code: 3-2750-3
Georg Fischer Viet Nam Code: 3-2724-10
+GF+ Vietnam Correct: 199 190 109
Georg Fischer Vietnam (199.190.108)
GFps Vietnam
Georg Fischer Viet Nam Code: 3-2540-1
Georg Fischer Viet Nam Type: 375PVC-U
FPDM: 161375004C
Size: 1″-161375004
Georg Fischer Viet Nam Type: 375PVC-U
FPDM: 161375006C
Size: 1½”-161375006
Georg Fischer Viet Nam Type: 375PVC-U
FPDM: 161375002C
Size: 1/2″-161375002
Georg Fischer Viet Nam Type: 375PVC-U
FPDM: 161375002C
Size: 1/2″-161375522
Georg Fischer Viet Nam Type: 375PVC-U
FPDM: 161375004C
Size: 1″-161375524
Georg Fischer Viet Nam Type: 375PVC-U
FPDM: 161375006C
Size: 1½”-161375526
Georg Fischer Viet Nam Type: 306
FPDM: 192306951
Size: 1/2″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 300160106
Size: 1/2″
Note: 2 Meters/Pipe.
Price/meter
-161017106
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 300160108
Size: 1″
Note: 2 Meters/Pipe.
Price/meter
-161017108
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721201106
Size: 1/2″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721201108
Size: 1″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721911906
Size: 1/2″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721911908
Size: 1″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721911706
Size: 1/2″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721151106
Size: 1/2″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721151108
Size: 1″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721151110
Size: 1½”
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721151109
Size: 1 1∕4
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721101106
Size: 1/2″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721101108
Size: 1″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721101110
Size: 1½”
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721514206
Size: 1/2″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721514208
Size: 1″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721514210
Size: 1½”
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721514209
Size: 11∕4
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721510009
Size: 1¼”
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721510006
Size: 1/2″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721510008
Size: 1″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721601106
Size: 1/2″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721601108
Size: 1″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721601110
Size: 1½”
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721910206
Size: 1/2″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721910208
Size: 1″
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721910210
Size: 1½”
Georg Fischer Viet Nam Type: GF-PVC-U
FPDM: 721910209
Size: 11∕4
Georg Fischer Viet Nam Replaced by: 198 335 029
(SK31
198.801.910
CH-8201)
Georg Fischer Viet Nam Code: 3-2724-10

Georg Fischer Viet Nam Code: 3-9900.393

Georg Fischer Viet Nam Code: 3-9900-1P

Georg Fischer Viet Nam Code: 3-9900-1

Georg Fischer Viet Nam Code: 3-2750-3

Georg Fischer Viet Nam Code: 3-2724-00

Georg Fischer Viet Nam Dired Conductivity 3-9900.394

Georg Fischer Viet Nam Monitor Conductivity 3-9900-1P

Georg Fischer Viet Nam Preamplifier 3-2760-1

Georg Fischer Viet Nam Relay Module 3-9900.393

Georg Fischer Viet Nam Sensor pH 3-2724-10
Georg Fischer Viet Nam Code: 3-2750-3
Georg Fischer Viet Nam Code: 3-2724-00
Georg Fischer Viet Nam Code: 3-2610-41
Georg Fischer Viet Nam A set:
3-8900 + 3-8900.401-7 + 3-8900.402-2 + 3-8900.403-1
(Code: 3-8900)
Georg Fischer Viet Nam Code: 198844010;3-2819-1
Georg Fischer Viet Nam Code: 159000229;3-8850-1P
Georg Fischer Viet Nam Code: 198844300;3-2714
Georg Fischer Viet Nam Code: 159000057;3-8750-3
Georg Fischer Viet Nam Code: 159001695
Georg Fischer Viet Nam Code: 159000794
Georg Fischer Viet Nam Code: 198 844 002